สิ่งที่เป็น Hydrocephalus

What Is Hydrocephalus

What Is Hydrocephalus?

The term hydrocephalus is derived from the Greek words "hydro" meaning water and "cephalus" meaning head. As the name implies, it is a condition in which the primary characteristic is excessive accumulation of fluid in the brain. Although hydrocephalus was once known as "water on the brain," the "water" is actually cerebrospinal fluid (CSF) — a clear fluid that surrounds the brain and spinal cord. The excessive accumulation of CSF results in an abnormal widening of spaces in the brain called ventricles. This widening creates potentially harmful pressure on the tissues of the brain.

The ventricular system is made up of four ventricles connected by narrow passages. Normally, CSF flows through the ventricles, exits into cisterns (closed spaces that serve as reservoirs) at the base of the brain, bathes the surfaces of the brain and spinal cord, and then reabsorbs into the bloodstream.

CSF has three important life-sustaining functions: 1) to keep the brain tissue buoyant, acting as a cushion or "shock absorber"; 2) to act as the vehicle for delivering nutrients to the brain and removing waste; and 3) to flow between the cranium and spine and compensate for changes in intracranial blood volume (the amount of blood within the brain).

The balance between production and absorption of CSF is critically important. Because CSF is made continuously, medical conditions that block its normal flow or absorption will result in an over-accumulation of CSF. The resulting pressure of the fluid against brain tissue is what causes hydrocephalus.
What are the different types of hydrocephalus?
Hydrocephalus may be congenital or acquired. Congenital hydrocephalus is present at birth and may be caused by either events or influences that occur during fetal development, or genetic abnormalities. Acquired hydrocephalus develops at the time of birth or at some point afterward. This type of hydrocephalus can affect individuals of all ages and may be caused by injury or disease.

Hydrocephalus may also be communicating or non-communicating. Communicating hydrocephalus occurs when the flow of CSF is blocked after it exits the ventricles. This form is called communicating because the CSF can still flow between the ventricles, which remain open. Non-communicating hydrocephalus — also called "obstructive" hydrocephalus — occurs when the flow of CSF is blocked along one or more of the narrow passages connecting the ventricles. One of the most common causes of hydrocephalus is "aqueductal stenosis." In this case, hydrocephalus results from a narrowing of the aqueduct of Sylvius, a small passage between the third and fourth ventricles in the middle of the brain.

There are two other forms of hydrocephalus which do not fit exactly into the categories mentioned above and primarily affect adults: hydrocephalus ex-vacuo and Normal Pressure Hydrocephalus (NPH).

Hydrocephalus ex-vacuo occurs when stroke or traumatic injury cause damage to the brain. In these cases, brain tissue may actually shrink. NPH is an abnormal increase of cerebrospinal fluid in the brain's ventricles that may result from a subarachnoid hemorrhage, head trauma, infection, tumor, or complications of surgery. However, many people develop NPH when none of these factors are present. An estimated 375,000 older Americans have NPH.

Who Gets Hydrocephalus?

The number of people who develop hydrocephalus or who are currently living with it is difficult to establish since the condition occurs in children and adults, and can develop later in life. A 2008 data review by the University of Utah found that, in 2003, hydrocephalus accounted for 0.6 percent of all pediatric hospital admissions in the United States. Some estimates report one to two of every 1,000 babies are born with hydrocephalus.

What Causes Hydrocephalus?

The causes of hydrocephalus are still not well understood. Hydrocephalus may result from inherited genetic abnormalities (such as the genetic defect that causes aqueductal stenosis) or developmental disorders (such as those associated with neural tube defects including spina bifida and encephalocele). Other possible causes include complications of premature birth such as intraventricular hemorrhage, diseases such as meningitis, tumors, traumatic head injury, or subarachnoid hemorrhage, which block the exit of CSF from the ventricles to the cisterns or eliminate the passageway for CSF within the cisterns.

What Are The Symptoms of Hydrocephalus?

Symptoms of hydrocephalus vary with age, disease progression, and individual differences in tolerance to the condition. For example, an infant's ability to compensate for increased CSF pressure and enlargement of the ventricles differs from an adult's. The infant skull can expand to accommodate the buildup of CSF because the sutures (the fibrous joints that connect the bones of the skull) have not yet closed.

In infancy, the most obvious indication of hydrocephalus is often a rapid increase in head circumference or an unusually large head size. Other symptoms may include vomiting, sleepiness, irritability, downward deviation of the eyes (also called "sun setting"), and seizures.

Older children and adults may experience different symptoms because their skulls cannot expand to accommodate the buildup of CSF. Symptoms may include headache followed by vomiting, nausea, blurred or double vision, sun setting of the eyes, problems with balance, poor coordination, gait disturbance, urinary incontinence, slowing or loss of developmental progress, lethargy, drowsiness, irritability, or other changes in personality or cognition including memory loss.

Symptoms of normal pressure hydrocephalus include problems with walking, impaired bladder control leading to urinary frequency and/or incontinence, and progressive mental impairment and dementia. An individual with this type of hydrocephalus may have a general slowing of movements or may complain that his or her feet feel "stuck." Because some of these symptoms may also be experienced in other disorders such as Alzheimer's disease, Parkinson's disease, and Creutzfeldt-Jakob disease, normal pressure hydrocephalus is often incorrectly diagnosed and never properly treated. Doctors may use a variety of tests, including brain scans such as computed tomography (CT) and magnetic resonance imaging (MRI), a spinal tap or lumbar catheter, intracranial pressure monitoring, and neuropsychological tests, to help them accurately diagnose normal pressure hydrocephalus and rule out any other conditions.

The symptoms described in this section account for the most typical ways in which progressive hydrocephalus is noticeable, but it is important to remember that symptoms vary significantly from person to person.

How Is Hydrocephalus Diagnosed?

Hydrocephalus is diagnosed through clinical neurological evaluation and by using cranial imaging techniques such as ultrasonography, CT, MRI, or pressure-monitoring techniques. A physician selects the appropriate diagnostic tool based on an individual’s age, clinical presentation, and the presence of known or suspected abnormalities of the brain or spinal cord.

What Is The Current Treatment For Hydrocephalus?

Hydrocephalus is most often treated by surgically inserting a shunt system. This system diverts the flow of CSF from the CNS to another area of the body where it can be absorbed as part of the normal circulatory process.

A shunt is a flexible but sturdy plastic tube. A shunt system consists of the shunt, a catheter, and a valve. One end of the catheter is placed within a ventricle inside the brain or in the CSF outside the spinal cord. The other end of the catheter is commonly placed within the abdominal cavity, but may also be placed at other sites in the body such as a chamber of the heart or areas around the lung where the CSF can drain and be absorbed. A valve located along the catheter maintains one-way flow and regulates the rate of CSF flow.

A limited number of individuals can be treated with an alternative procedure called third ventriculostomy. In this procedure, a neuroendoscope — a small camera that uses fiber optic technology to visualize small and difficult to reach surgical areas — allows a doctor to view the ventricular surface. Once the scope is guided into position, a small tool makes a tiny hole in the floor of the third ventricle, which allows the CSF to bypass the obstruction and flow toward the site of resorption around the surface of the brain.

What are the possible complications of a shunt system?
Shunt systems are imperfect devices. Complications may include mechanical failure, infections, obstructions, and the need to lengthen or replace the catheter. Generally, shunt systems require monitoring and regular medical follow up. When complications occur, subsequent surgery to replace the failed part or the entire shunt system may be needed.

Some complications can lead to other problems such as overdraining or underdraining. Overdraining occurs when the shunt allows CSF to drain from the ventricles more quickly than it is produced. Overdraining can cause the ventricles to collapse, tearing blood vessels and causing headache, hemorrhage (subdural hematoma), or slit-like ventricles (slit ventricle syndrome). Underdraining occurs when CSF is not removed quickly enough and the symptoms of hydrocephalus recur. Overdrainage and underdrainage of CSF are addressed by adjusting the drainage pressure of the shunt valve; if the shunt has an adjustable pressure valve these changes can be made by placing a special magnet on the scalp over the valve. In addition to the common symptoms of hydrocephalus, infections from a shunt may also produce symptoms such as a low-grade fever, soreness of the neck or shoulder muscles, and redness or tenderness along the shunt tract. When there is reason to suspect that a shunt system is not functioning properly (for example, if the symptoms of hydrocephalus return), medical attention should be sought immediately.

What Is The Prognosis of Hydrocephalus?

The prognosis for individuals diagnosed with hydrocephalus is difficult to predict, although there is some correlation between the specific cause of the hydrocephalus and the outcome. Prognosis is further clouded by the presence of associated disorders, the timeliness of diagnosis, and the success of treatment. The degree to which relief of CSF pressure following shunt surgery can minimize or reverse damage to the brain is not well understood.

Affected individuals and their families should be aware that hydrocephalus poses risks to both cognitive and physical development. However, many children diagnosed with the disorder benefit from rehabilitation therapies and educational interventions and go on to lead normal lives with few limitations. Treatment by an interdisciplinary team of medical professionals, rehabilitation specialists, and educational experts is critical to a positive outcome. Left untreated, progressive hydrocephalus may be fatal.

The symptoms of normal pressure hydrocephalus usually get worse over time if the condition is not treated, although some people may experience temporary improvements. While the success of treatment with shunts varies from person to person, some people recover almost completely after treatment and have a good quality of life. Early diagnosis and treatment improves the chance of a good recovery.

Article Source: National Institute Of Health

แท็ก: Hydrocephalus
นอกจากนี้คุณยังอาจชอบ
  • Hydromyelia...
    Hydromyelia refers to an abnormal widening of the central canal of the spinal cord that creates a ca...
  • Parkinson's Disease...
    Parkinson's disease (PD) belongs to a group of conditions called motor system disorders, which are t...

แปลหน้านี้

ล่าสุดเมื่อวันที่:


by Ellie Janow. I was aware for a long time of the miracles that resulted from practicing forgiveness and love before I tested this practice in my daily life. It was easier to talk about the philosophy of changing my perception than to actually live it, especially when... Read More...
อ่านเพิ่มเติม ...
by Gayle MacDonald, MS, LMT. At the end of the day, less pain, anxiety, and nausea, better sleep and more energy add to quality of life. That is what people with โรคมะเร็ง seek. Researchers measure this variable usually with a written questionnaire and sometimes an oral interview... Read More...
อ่านเพิ่มเติม ...
by Daphne Rose Kingma. One process for attaining clarity used by the Quakers is called the clearness committee. In it a person convenes a group of at least four people to ask him or her questions on an issue about which he or she wants clarity. Read More...
อ่านเพิ่มเติม ...
by David Hoffmann FNIMH AHG with Diana DeLuca. There is nothing mysterious or even particularly clever or skillful about making healing formulations from plants. Intimidated by the pharmaceutical elite, we think that to be of any use a medicine must be made by a Ph.D. wearing a white lab coat. Not so! If you can make a cup of tea or cook a simple meal... Read More...
อ่านเพิ่มเติม ...
by Alan Cohen. When I began to teach classes on spiritual principles, I devoted time at the end of each class to pray for students and their loved ones. One woman asked the group to pray for the continued health of her sister, whose โรคมะเร็ง was in remission. At that time... Read More...
อ่านเพิ่มเติม ...
: The Art of Encouragement: by Mark Nepo. In many ways, to encourage is to help the heart unfold. And each time we do so, another aspect of our true self unfolds. Very often, the art of encouragement is needed to counter some sort of fear... Read More...
อ่านเพิ่มเติม ...
Nothing shocks me too much anymore about online abuses of privacy. It is hard to know just who you can trust online these days. We are being asked "Who are you going to believe? Me or your lying eyes". Well, it appears my eyes haven't been lying too much lately... Read...
อ่านเพิ่มเติม ...
Critics accuse Australia of showing a complete disregard for the science of climate change and its impacts by voting to repeal the country’s carbon tax. Australia, one of the world’s principal emitters of carbon dioxide, has voted to cancel its carbon tax in what has been described as “the perfect...
อ่านเพิ่มเติม ...
Changes in wind and sea ice cover in the rapidly warming Western Antarctic Peninsula have the potential to affect the food chain—from single-cell organisms to the humpback whale. Read More...
อ่านเพิ่มเติม ...
“There’s a potential for both left and right to be Distributist” In the early-to-mid-20th Century the Distributists—led by English authors G.K. Chesterton and Hillaire Belloc—took a dim view of both socialism and corporate capitalism. Read More...
อ่านเพิ่มเติม ...
California officials have ordered an emergency shut-down of 11 oil and gas waste injection sites and a review more than 100 others in the state's drought-wracked Central Valley out of fear that companies may have been pumping fracking fluids and other toxic waste into drinking water aquifers there. Read More...
อ่านเพิ่มเติม ...
The irony of talking about inequality with an audience composed almost entirely of the richest one-tenth of 1 percent of Americans was not lost on me. When I suggested that we return to the 70 percent income-tax rate on top incomes that prevailed before 1981, many looked as if I...
อ่านเพิ่มเติม ...
โดย Marcelle Pick, MSN, OB / นรีเวชวิทยา NP คนแรกที่จะระบุผลกระทบของความเครียดเรื้อรังเป็นนักวิทยาศาสตร์ฮังการีฮันส์ Selye จากจุด Selye ในมุมมองของความเครียดตัวเองเป็นไม่ดีหรือไม่ดีมันเป็นเพียงความท้าทายที่ เขาเชื่อว่าไม่มีความเครียดใด ๆ ชีวิตจะเป็นที่น่าเบื่อสวย ... อ่านต่อ ...
อ่านเพิ่มเติม ...
โดยคริสโต Vasey นอร์ทได้อย่างรวดเร็วก่อนที่ใครจะคิดว่าสาเหตุของโรคเป็นจำนวนมากและมีความหลากหลายเป็นโรคที่ตัวเอง แต่สังเกตระมัดระวังจะแสดงให้เห็นว่าพื้นฐานความเจ็บป่วยทั้งหมดแบ่งปันหนึ่งสาเหตุ: การเสื่อมสภาพของภูมิประเทศ, สภาพแวดล้อมที่เซลล์ของร่างกายภายใน ... อ่านต่อ ...
อ่านเพิ่มเติม ...
ขัดกับความเชื่อที่นิยมคนที่กำลังประสบปัญหาความยากจนอาหารไม่งมงายในสิ่งที่พวกเขาควรจะกินเป็นส่วนหนึ่งของอาหารสุขภาพหรือแม้กระทั่งสถานที่ที่จะซื้ออาหารที่ราคาไม่แพง มีความมั่งคั่งของการวิจัยแสดงให้เห็นว่าปัจจัยที่สำคัญที่สุดสำหรับการมีโภชนาการที่ดีคือการเข้าถึงเป็น ...
อ่านเพิ่มเติม ...
โดยสเตฟานี Marohn มีการเผาผลาญอาหารผิดปกติโลหะมักจะมีอยู่ในความคิดเพ้อฝันซึ่งทำให้สารปรอทเป็นพิษโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเด็กออทิสติก แม้จะมีระบบปกติของทารกไม่สามารถจัดการกับปรอท น้ำดีเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับกระบวนการของการกำจัดปรอทออกจากร่างกาย แต่ตับของทารกไม่ผลิต ...
อ่านเพิ่มเติม ...
โดยรอนโร, Ph.D. กับปีเตอร์ Occhiogrosso สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเพราะเราเชื่อในจิตใต้สำนึกของเราที่พวกเขาควรจะเกิดขึ้น แต่เมื่อสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นเช่นการเจ็บป่วยคุณอาจพูดกับตัวเอง "วิธีนี้จะเป็นอย่างไรผมไม่ได้นั่งอยู่ที่นี่ขอให้ได้รับนี้ ...
อ่านเพิ่มเติม ...
ส่วนใหญ่ที่ครอบงำของผู้ที่มีโรคปริทันต์ยังมีความเสี่ยงสำหรับโรคเบาหวานและควรได้รับการตรวจคัดกรองการศึกษาใหม่พบว่า อ่านต่อ ...
อ่านเพิ่มเติม ...